FOTO: MIRANDA TRKLJA
Sakralna baština

RANOKRŠĆANSKA BAZILIKA IZ 6. STOLJEĆA

Na jugoistočnoj obali Prukljana, u Bilicama na području zvanom Dedića Punta, nalaze se ostaci bazilike odnosno ranokršćanske Crkve iz 6.stoljeća, zaštićenog kulturnog dobra koja je dio šireg kulturnog krajolika uz Prukljan, u kojem posebno mjesto ima i rimska vila smještena u neposrednoj blizini. Arheološka istraživanja crkvenog kompleksa u Bilicama pridonose poznavanju ranokršćanske arhitekture na području cijele Dalmacije. Istraživanje projekta Ministarstava kulture “Bilice-ranokršćanska crkva” vodi prof. Mirja Jarak izv.prof. Filozofskog fakulteta. U vezi s crkvom u Bilicama, treba istaknuti njezino često spominjanje i interpretacije u znanstvenoj literaturi. Već prvi istraživači ili znalci lokaliteta poput Maruna, Jelića, Kaera i Ivekovića, ostavili su dragocjene podatke iz vremena kada je cijeli kompleks bio znatno bolje sačuvan nego što je danas, u vrijeme novih revizijskih istraživanja.

Crkva u Bilicama pripada zanimljivom tipu jednobrodne građevine s trikonhalnim istočnim zavšetkom. Svetište je bilo ograničeno na središnju, glavnu apsidu i četvrtasti prostor ispred nje. Dvije bočne apside imale su posebnu namjenu i govore o proširenju jednostavne koncepcije crkvenog prostora s jednom apsidom. Slične trikonhalne crkve poznate su na nekoliko lokaliteta u Dalmaciji i susjednim područjima.

ŽUPNA CRKVA UZNESENJA MARIJINA

Crkva Uznesenja Marijina ili Crkva Gospe od Pomišljaja iz 15. stoljeća smještena je na brdu Pomišljaj odakle se pruža predivan pogled na cijele Bilice i Prukljan. Na istom mjestu ranije se nalazila stara drvena crkva, koja je bila župna od 1470. do 1570. godine. Smatra se da je šibenska obitelj Mrzinića utemeljila beneficij, a možda i crkvu Gospe od Pomišljaja. Zapis iz 1448. godine navodi da je biskup Juraj predao popu Damjanu Gospinu kuću vrijednu 100 libara. Crkva je imala staru bratovštinu sa pravilinikom (matrikulom) od 1452 godine u kojoj su bili mnogi bratimi iz Šibenika. Među prvima spominje se Grgur, sin Šimuna, koji se obvezao ugovorom od 28. svibnja 1482. da će sa svećenikom Mihovilom Radinovićem služiti župu u Bilicama. Tu je i bratska prizemna kućica od 1874. godine. Napadom Turaka crkva je oštećena, a Gospina slika prenesena u šibenski Varoš. Oko 1862. godine crkveno groblje je zapasano zidom.

U novijoj povijesti crkva je popravljena 1879. godine, a biskup Fosco blagoslovio je 29. studenog 1880. godine Zvonik na prslicu od kamena podigao je 1870. godine za četrdeset forinata Dominik Pasini i glavni i jedini oltar 1880. godine. 1914. godine Crkva je proširena i napravljeno je novo pročelje, a radovi završeni zbog novčane krize tek 1923. Novi popravci slijedili 1969. godine. Obnovu crkve je nastavio fra Stipe Šušnjar 1980. godine. Zalaganjem župljana i župnika obnova je nastavljena i nakon Domovinskog rata. Godine 2005. studentica umjetnosti Nevena Piližota naslikala je četrnaest postaja križnog puta.

U crkvi je posebno zanimljiv Glavni oltar koji je uvršten u pokretno preventivno zaštićeno dobro.

KAPELICA U JERKULOVCU

Usred polja, čistine prirode među krošnjama starih hrastova i pogledom na maslinike i vinograde koji su plod težačkog života biličkih predaka, smjestila se u očaravajućem okruženju mala kapelica na mjestu zvanom Jerkulovac. U Jerkulovcu je od davnina bila kapela Duha Svetog. Nju se vjerojatno srušili Turci, a predaja kaže da su iz stare kapele prenijeli Gospinu sliku koja se sada čuva u crkvi Gospe van grada u Šibeniku.

Temeljni kamen za novu kapelu postavio je 19. rujna 1869.g. Ante Carminati apost. protonotar u prisutnosti župnika Gospe van Grada don Ivana Krstitelja Šižgorića i 300 Biličana i Šibenčana. Kamenje za zvoničić, prozor i spomen ploču izradio je Domninik Pasini. Kapelu je blagoslovio i u njoj slavio sv. misu 19. lipnja 1870.g. biskup Zafron. Nazvana je kapelica “Gospa Pomoćnica kršćana”. Gospinu sliku darovala je Marijana Tommaseo, sestra slavnog Nikole, žena Antuna Banchetti–a, koji je imao velike posjede u Jezerima i Tisnome. Sliku je obnovio 1869.g. Antun Zuccaro iz Zadra. Gospina slika, ulje na platnu Gospa s djetetom Isusom, 2015.g. ponovno je restaurirana dobrotom župljana Bilica u restauratorskoj radionici Slavka i Špire Alač iz Drašnica. Nad vratima kapelice uklesan je natpis na latinskom jeziku:

SACELLUM ANTIQUITUS CELEBRATUM

OB DEIPARAE VIRGINIS IMMAGINEM

QUAE IN TEMPLO SUBURBANO TERRAE CONTINENTIS

NUNC ASSERVATUR

PIA PLEBES GESTIENTI ANIMO

A MACERIIS RENOVAT.

NONIS OCTOBRIS A. D. 1869.

što u prijevodu znači : Svetište(kapelica) gdje se od davnina štuje slika Blažene Djevice Marije, koja se nalazi u crkvici nedaleko grada. Sada ju je pobožni puk, sagrađenu u suhozidu, iz temelja obnovio 9. listopada godine Gospodnje 1869.

I danas se tradicinalno svake godine na blagdan Duhova u svibnju, na tom mjestu na vanjskom oltaru slavi sv. Misa što daje poseban osjećaj.